Decyzje
środowiskowe

Realizacja inwestycji oddziaływujących na środowisko wiąże się z konicznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten precyzuje podstawowe wymogi związane z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Jest to kluczowa decyzja, która ma charakter prejudycjalny wobec kolejnych decyzji wydawanych dla inwestycji tj. pozwolenia na budowę czy pozwoleń sektorowych i zintegrowanych, dlatego tak kluczowe jest właściwe sporządzenie dokumentacji, na podstawie której będzie wydana. Lista inwestycji, dla których uzyskanie decyzji środowiskowej jest obligatoryjne jest zamknięta i określa ją rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej jest karta informacyjna przedsięwzięcia bądź raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Właściwe sporządzenie tych dokumentów wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej i dużego doświadczenia.
Decyzje środowiskowe Ekostep
W ramach usługi oferujemy wykonanie powyższych dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wykonywane przez EKOSTEP dokumentacje, poza wymaganymi prawnie elementami, zawierają dodatkowe informacje i analizy eksperckie umożliwiające organom szybką i kompletną ocenę przedsięwzięcia. Pozwala to znacznie skrócić czas trwania postępowania administracyjnego, co umożliwia szybsze rozpoczęcie inwestycji. W standardowym zakresie naszych opracowań znaleźć można m.in. szczegółowe modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu oraz komputerową analizę propagacji hałasu przemysłowego w środowisku. Poza opracowaniem dokumentacji usługa obejmuje udział w postępowaniu administracyjnym (również jako pełnomocnik Inwestora) oraz bieżący kontakt z organami ochrony środowiska.
Nasi eksperci wykonali dziesiątki dokumentacji do decyzji środowiskowych, zarówno dla małych, często rodzinnych przedsięwzięć, dla dużych zakładów przemysłowych, farm fotowoltaicznych jak i inwestycji liniowych. To doświadczenie pomaga nam wspierać Państwa inwestycje na najwyższym poziomie.