Operaty
wodnoprawne

Operaty wodnoprawne Ekostep
Szereg działalności związanych z korzystaniem z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jest ono niezbędne m.in. na:

  • usługi wodne np. pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
  • szczególne korzystanie z wód np. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wykonywanie na nieruchomości o powierzchni ponad 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
  • wykonanie urządzeń wodnych np. budowli piętrzących, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, kanałów i rowów, sztucznych zbiorników usytuowanych na wodach płynących, większości stawów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wylotów służących do wprowadzania wody do wód , ziemi lub urządzeń lub do urządzeń wodnych;
W ramach usługi zostanie opracowany operat wodnoprawny będący załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Poza opracowaniem dokumentacji usługa obejmuje udział w postępowaniu administracyjnym oraz kontakt z organami ochrony środowiska.