Sprawozdania
i opłaty

Działalność gospodarcza, czy to wytwórcza, handlowa, czy usługowa, prawie zawsze wiąże się z korzystaniem ze środowiska. Niestety wciąż spora grupa przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z ciążących na nich obowiązkach sprawozdawczych (i związanych z tym opłatach) lub zwyczajnie nie jest w stanie im sprostać ze względu na brak specjalistycznej wiedzy. Niestety zaniedbania w tym obszarze, szczególnie te wieloletnie, potrafią się bardzo dotkliwie zemścić. Nierzadko spotyka się sytuacje, że zaległości wraz z odsetkami (naliczone np. w wyniku kontroli w przedsiębiorstwie) stanowią poważne nadszarpnięcie budżetu firmy. EKOSTEP wychodzi naprzeciw tym problemom. Nasi eksperci wykonają dla Państwa wszystkie niezbędne sprawozdania oraz doradzą w jaki sposób można zoptymalizować koszy w tych obszarach.
Sprawozdania i opłaty Ekostep
Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłat i sprawozdawczości. Jeżeli nie są Państwo pewni jakie obowiązki dotyczą Państwa firmy, zapraszamy do kontaktu, nasi eksperci bezpłatnie je zweryfikują.
Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Prowadzenie działalności gospodarczej w większości przypadków wiąże się z emisją zanieczyszczeń do  środowiska. Należy tutaj zaznaczyć, że korzystanie np. z samochodów służbowych lub kotłów do ogrzewania również jest korzystaniem ze środowiska i podlega opłacie, mimo, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i kojarzy ten obowiązek wyłącznie z przemysłem. Działalność taka zobowiązuje do wykonywania sprawozdań i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Prawidłowe przygotowanie danych, obliczenie wielkości emisji i opłat za korzystanie ze środowiska jest kluczowe. Dlatego, aby mieć pewność, że sprawozdania zostały wykonane zgodnie ze sztuką, najlepiej zlecić to zadnie specjalistom. Pozwoli to uniknąć kar i odsetek, a są one egzekwowalne, aż 5 lat wstecz!

Należy tutaj podkreślić, że sprawozdanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska musi być zgodne z raportem wprowadzonym przez podmiot do Krajowej bazy, a termin jego złożenia do Marszałka Województwa upływa 31 marca.
Krajowa baza – sprawozdanie do KOBiZE

Krajowa baza – sprawozdanie do KOBiZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2020.1077 t.j. z dnia 2020.06.22) nakłada na podmioty konieczność składania sprawozdań o emisjach do Krajowej bazy prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w skrócie KOBiZE. Duża część podmiotów nie zdaje sobie sprawy, że ich również ten obowiązek dotyczy. Jego zasięg bowiem nie ogranicza się do podmiotów emitujących zanieczyszczenia z instalacji produkcyjnych, dotyczy on również podmiotów korzystających np. z samochodów firmowych czy ogrzewających swoje biura i hale z pomocą własnych kotłów np. gazowych czy olejowych. Oznacza to, że tak naprawdę większość podmiotów gospodarczych w Polsce ma obowiązek rejestracji w KOBiZE i składania corocznych raportów.

Termin składania raportów w Krajowej bazie upływa z końcem lutego.
Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Dokładniej mówiąc zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Obowiązek wykonania powyższego sprawozdania w BDO dotyczy wszystkich podmiotów wytwarzających, przetwarzających i zbierających odpady. Nowością jest wypełnianie i składanie tych sprawozdań w systemie BDO. Termin złożenia sprawozdania wypływa 15 marca.
Opakowania i opłata produktowa

Opakowania i opłata produktowa

Sprawozdania dotyczące gospodarki opakowaniami i opłaty produktowej zobowiązane są składać podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, producenci opakowań oraz importujący i eksportujący opakowania, produkty w opakowaniach oraz określone rodzaje produktów np. preparaty smarowe, oleje czy opony (co ciekawe dotyczy to również importu oleju i opon wraz z pojazdami). Jest to rodzaj sprawozdań przysparzający podmiotom zdecydowanie najwięcej trudności. Mnogość i zawiłość przepisów sprawia, że jest to obowiązek często zaniedbywany przez przedsiębiorców. Niestety koszty tych zaniedbań mogą być bardzo dotkliwe. Stawki opłaty produktowej nie należą do niskich, a zaległa opłata produktowa oraz opłata za publiczne kampanie edukacyjne są egzekwowalne wraz z odsetkami aż 5 lat wstecz. Na szczęście są proste i relatywnie tanie sposoby, aby opłaty te zredukować do minimum.

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj możliwość skorzystania z pomocy de minimis, która może pokryć w 100% opłatę produktową oraz opłatę za publiczne kampanie edukacyjne. Aby móc skorzystać z tej formy wsparcia należy wprowadzić wraz z produktami poniżej 1 Mg opakowań oraz bezwzględnie złożyć wniosek o jej udzielenie do 15 marca każdego roku.
Sprawozdania PRTR – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Sprawozdania PRTR – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. Sprawozdania PRTR składają podmioty prowadzące instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006. Kluczowe znaczenie ma tutaj jakość danych wprowadzanych do raportu. Do ich prawidłowego sporządzenia niezbędna jest specjalistyczna wiedza. Kara za przekazanie niekompletnych lub niespójnych danych wynosi 25 000 zł. Termin złożenia sprawozdań upływa 31 marca.
Sprawozdania do GUS

Sprawozdania do GUS

Przedsiębiorcy zobowiązani do przedstawiania informacji na potrzeby statystyczne wyłaniani są metodą reprezentatywną tj. na zasadzie losowania. Taki obowiązek może więc dotyczyć każdego przedsiębiorcy. GUS zbiera dane m. in. o emisjach i urządzeniach ochronnych, o odpadach i gospodarowaniu nimi, o paliwach i zużywanej energii, o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń. Za nieterminowe złożenie sprawozdania lub całkowite zaniedbanie tego obowiązku grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.