Gospodarka
odpadami

Gospodarka odpadami Ekostep
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wytwarzanie odpadów z instalacji w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych bądź 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W ramach usługi opracujemy wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z załącznikami. Poza opracowaniem dokumentacji usługa obejmuje udział w postępowaniu administracyjnym oraz kontakt z organami ochrony środowiska.
Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Zbieranie i przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Przez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów raz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. Przez przetwarzanie odpadów rozumie się natomiast procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Zezwolenie jest zatem potrzebne np. na zbieranie przez wytwórcę odpadów w innym miejscu niż zostały one wytworzone bądź na odzysk rozpuszczalnika w destylarce.