Pozwolenia emisyjne
i zgłoszenia instalacji

Sprawozdania i opłaty Ekostep
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Eksploatacja instalacji, która powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Posiadanie pozwolenia jest obligatoryjne w przypadku, kiedy do powietrza wprowadzane są, w sposób zorganizowany, za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych, substancje posiadające poziomy dopuszczalne bądź wartości odniesienia w powietrzu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia określa rodzaje instalacji z uwzględnieniem skali działalności, dla których wprowadzania gazów i pyłów do powietrza nie wymaga uzyskania pozwolenia a jedynie zgłoszenia.

W ramach usługi przygotujemy wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wraz z wymaganymi załącznikami. W ramach zleconego zadania m.in. zidentyfikujemy źródła emisji, określimy rodzaje i ilości emitowanych substancji, wykonamy modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu a także zaproponujemy działania pozwalające na dotrzymanie standardów jakości środowiska w przypadku ich naruszenia. Poza opracowaniem dokumentacji usługa obejmuje udział w postępowaniu administracyjnym oraz kontakt z organami ochrony środowiska.
Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia

Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia

Nie wszystkie instalacje powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca z 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia określa rodzaje instalalacji, które nie wymagają pozwolenia. Ponadto lista rodzajów instalacji z uwzględnieniem skali działalności, dla których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga uzyskania pozwolenia określona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. Zgłoszenia wymagają również instalacje inne niż wymienione w powyższym rozporządzeniu, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych ze wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla jednej godziny.

W ramach usługi zostanie przygotowany wniosek zgłoszenia instalacji powodującej emisję, niewymagającej pozwolenia wraz z niezbędnymi załącznikami. Poza opracowaniem dokumentacji usługa obejmuje udział w postępowaniu administracyjnym oraz kontakt z organami ochrony środowiska.