Magazynowanie odpadów

Share
Wraz z nowym rokiem weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Rozporządzenie to reguluje wytyczne wstępnego magazynowania odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowego magazynowania odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.
Image
Celem wydania rozporządzenia było ograniczenie nielegalnych działań związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym zapobieganie pożarom miejsc magazynowania odpadów. Przed wejściem w życie rozporządzenia wytyczne dotyczące magazynowania odpadów scharakteryzowane były bardzo ogólnie a szczegółowe wytyczne magazynowania odpadów obejmowały wyłącznie wybrane kategorie odpadów i zostały określone w przepisach odrębnych. Dotyczy to m.in. baterii i akumulatorów, olejów odpadowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów medycznych i weterynaryjnych, pojazdów wycofanych z eksploatacji czy odpadów komunalnych.
Głównym celem wprowadzonych przepisów jest maksymalne ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko poprzez okreśłenie wytycznych dotyczących ich magazynowania. Należy tu nadmienić, że rozporządzenie nie dotyczy:

  • wytwórców odpadów komunalnych,
  • rolników, gospodarujących na powierzchni poniżej 75 ha o ile nie podlegają wpisowi do BDO,
  • podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję odpadów (wytwórców odpadów, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie bądź wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne do 5 Mg rocznie),
  • podmiotów wytwarzających odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531),
  • podmiotów wytwarzających niezanieczyszczoną glebę lub ziemię,
  • podmiotów wytwarzających odpady, dla których wytyczne dotyczące magazynowania zostały określone w przepisach odrębnych
Nowe wytyczne dotyczące magazynowania odpadów są zróżnicowane i zależą od ilości i rodzajów magazynowanych odpadów. Niektóre podmioty zostały objęte bardziej restrykcyjnymi wymaganiami a inne mniej. W drugiej grupie znajdują się:

  • wytwórcy odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo
  • wytwórcy odpadów wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynujący te odpady w miejscu ich wytworzenia;
ich obowiązki ograniczają się do zapewnienia odpowiedniej pojemności magazynowania odpadów (co wiąże się z ilością wytwarzanych odpadów a także częstotliwością ich odbioru) oraz magazynowania odpadów w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach a w uzasadnionych przypadkach również luzem – w pryzmach lub stosach. Ponad to wytwórcy muszą magazynować odpady w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu poza przeznaczone do tego celu miejsce oraz, w przypadku odpadów niebezpiecznych, w sposób ograniczający wpływ czynników atmosferycznych na odpady (np. poprzez zapewnienie zadaszenia, magazynowanie w szczelnych pojemnikach). Jeśli wytwórcy ww. odpadów prowadzili magazynowanie przed wejściem w życia rozporządzenia mają 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów. Jeśli natomiast wytwórca rozpoczyna magazynowanie ww. odpadów po 1 stycznia 2021 r. musi na bieżąco spełniać powyższe obowiązki.
Pozostałe podmioty, czyli:
  • wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 Mg rocznie lub wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie
objęci zostali bardziej wymagającymi obowiązkami. Wprowadzone zmiany wiążą się m.in. z obowiązkowym oznakowaniem miejsca magazynowania odpadów, zapewnieniem odpowiedniej pojemności miejsc magazynowania odpadów i wyposażona technicznego np. w postaci opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników, worków, boksów bądź sektorów. Następną dosyć istotną zmianą jest obowiązek magazynowania odpadów na utwardzonym podłożu i zabezpieczenie ich przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, jeśli te mogłyby spowodować negatywny wpływ na środowisko. Powyższy przepis wiąże się z kolejnym obowiązkiem, jakim jest niedopuszczenie do powstania odcieków z miejsc magazynowania odpadów, które mogą zanieczyścić glebę, ziemię czy wody. Można to zapewnić np. poprzez wykorzystanie szczelnych pojemników bądź zastosowanie nieprzepuszczalnego podłoża z systemem odprowadzania lub gromadzenia odcieków. Jeśli jednak dojdzie do powstania odcieków i występuje ryzyko, że są one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, odcieki należy oczyścić w separatorach substancji ropopochodnych bądź wyposażyć miejsca magazynowania w urządzenia lub środki do zbierania odcieków.
Przewidziano także szczegółowe wytyczne magazynowania odpadów w ilości powyżej 1 Mg. Należy je magazynować w wydzielonej strefie, oznaczonej odpowiednią etykietą. Jeśli wytwórca prowadzi zlewanie bądź przesypywanie odpadów niebezpiecznych do innych opakowań to strefy te bądź miejsca sąsiadujące muszą spełniać odpowiednie wymagania, m.in. powinny posiadać nieprzepuszczalne i łatwe do umycia podłoże. Odpady niebezpieczne magazynowane w pojemnikach o pojemności powyżej 5 l muszą zostać opatrzone trwałą etykietą określoną przez rozporządzenie Oznacza to, że jeśli w kontenerze znajdują się np. pojemniki po farbach o pojemności powyżej 5l, zawierających substancje niebezpieczne to etykieta musi się znaleźć zarówno na pojemniku jak i na kontenerze.

Ustalono również wytyczne dla magazynowania odpadów niebezpiecznych w postaci ciekłej, sypkiej lub mazistej oraz dla odpadów wykazujących wrażliwość na podwyższona temperaturę, właściwości wybuchowe bądź łatwopalne. Ponadto ustalone zostały przepisy dla magazynowania odpadów medycznych, zakaźnych i powodujących uciążliwości zapachowe.

Dla niektórych odpadów rozporządzenie przewiduje pewne wyjątki w dotrzymaniu obowiązków. Wytwórcy odpadów mają 48 miesięcy na dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów związanych z utwardzeniem podłoża, zabezpieczeniem odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, uszczelnieniem podłoża i zapewnieniem systemu odprowadzania i oczyszczaniem odcieków. Jeśli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej to w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie te zapisy (np. jeśli podmiot w 2019 r. uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów obowiązujące przez 10 kolejnych lat, w którym określono wytyczne dotyczące magazynowania odpadów to znaczy, że do 2029 r. nie będą go obowiązywać żadne zapisy rozporządzenia).

Mogą Cię zainteresować

Produkty jednorazowego użytku Ekostep

Produkty jednorazowego użytku

Postępowanie kompensacyjne

Postępowanie kompensacyjne

Sprawozdawczość środowiskowa Ekostep

Sprawozdawczość środowiskowa