Magazynowanie odpadów

Share
Wraz z nowym rokiem weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Rozporządzenie to reguluje wytyczne wstępnego magazynowania odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowego magazynowania odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.
Image
Celem wydania rozporządzenia było ograniczenie nielegalnych działań związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym zapobieganie pożarom miejsc magazynowania odpadów. Przed wejściem w życie rozporządzenia wytyczne dotyczące magazynowania odpadów scharakteryzowane były bardzo ogólnie a szczegółowe wytyczne magazynowania odpadów obejmowały wyłącznie wybrane kategorie odpadów i zostały określone w przepisach odrębnych. Dotyczy to m.in. baterii i akumulatorów, olejów odpadowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów medycznych i weterynaryjnych, pojazdów wycofanych z eksploatacji czy odpadów komunalnych.
Głównym celem wprowadzonych przepisów jest maksymalne ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko poprzez okreśłenie wytycznych dotyczących ich magazynowania. Należy tu nadmienić, że rozporządzenie nie dotyczy:

  • wytwórców odpadów komunalnych,
  • rolników, gospodarujących na powierzchni poniżej 75 ha o ile nie podlegają wpisowi do BDO,
  • podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję odpadów (wytwórców odpadów, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie bądź wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne do 5 Mg rocznie),
  • podmiotów wytwarzających odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531),
  • podmiotów wytwarzających niezanieczyszczoną glebę lub ziemię,
  • podmiotów wytwarzających odpady, dla których wytyczne dotyczące magazynowania zostały określone w przepisach odrębnych
Nowe wytyczne dotyczące magazynowania odpadów są zróżnicowane i zależą od ilości i rodzajów magazynowanych odpadów. Niektóre podmioty zostały objęte bardziej restrykcyjnymi wymaganiami a inne mniej. W drugiej grupie znajdują się:

  • wytwórcy odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo
  • wytwórcy odpadów wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynujący te odpady w miejscu ich wytworzenia;
ich obowiązki ograniczają się do zapewnienia odpowiedniej pojemności magazynowania odpadów (co wiąże się z ilością wytwarzanych odpadów a także częstotliwością ich odbioru) oraz magazynowania odpadów w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach a w uzasadnionych przypadkach również luzem – w pryzmach lub stosach. Ponad to wytwórcy muszą magazynować odpady w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu poza przeznaczone do tego celu miejsce oraz, w przypadku odpadów niebezpiecznych, w sposób ograniczający wpływ czynników atmosferycznych na odpady (np. poprzez zapewnienie zadaszenia, magazynowanie w szczelnych pojemnikach). Jeśli wytwórcy ww. odpadów prowadzili magazynowanie przed wejściem w życia rozporządzenia mają 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów. Jeśli natomiast wytwórca rozpoczyna magazynowanie ww. odpadów po 1 stycznia 2021 r. musi na bieżąco spełniać powyższe obowiązki.
Pozostałe podmioty, czyli:
  • wytwórcy odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 Mg rocznie lub wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie
objęci zostali bardziej wymagającymi obowiązkami. Wprowadzone zmiany wiążą się m.in. z obowiązkowym oznakowaniem miejsca magazynowania odpadów, zapewnieniem odpowiedniej pojemności miejsc magazynowania odpadów i wyposażona technicznego np. w postaci opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników, worków, boksów bądź sektorów. Następną dosyć istotną zmianą jest obowiązek magazynowania odpadów na utwardzonym podłożu i zabezpieczenie ich przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, jeśli te mogłyby spowodować negatywny wpływ na środowisko. Powyższy przepis wiąże się z kolejnym obowiązkiem, jakim jest niedopuszczenie do powstania odcieków z miejsc magazynowania odpadów, które mogą zanieczyścić glebę, ziemię czy wody. Można to zapewnić np. poprzez wykorzystanie szczelnych pojemników bądź zastosowanie nieprzepuszczalnego podłoża z systemem odprowadzania lub gromadzenia odcieków. Jeśli jednak dojdzie do powstania odcieków i występuje ryzyko, że są one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, odcieki należy oczyścić w separatorach substancji ropopochodnych bądź wyposażyć miejsca magazynowania w urządzenia lub środki do zbierania odcieków.
Przewidziano także szczegółowe wytyczne magazynowania odpadów w ilości powyżej 1 Mg. Należy je magazynować w wydzielonej strefie, oznaczonej odpowiednią etykietą. Jeśli wytwórca prowadzi zlewanie bądź przesypywanie odpadów niebezpiecznych do innych opakowań to strefy te bądź miejsca sąsiadujące muszą spełniać odpowiednie wymagania, m.in. powinny posiadać nieprzepuszczalne i łatwe do umycia podłoże. Odpady niebezpieczne magazynowane w pojemnikach o pojemności powyżej 5 l muszą zostać opatrzone trwałą etykietą określoną przez rozporządzenie Oznacza to, że jeśli w kontenerze znajdują się np. pojemniki po farbach o pojemności powyżej 5l, zawierających substancje niebezpieczne to etykieta musi się znaleźć zarówno na pojemniku jak i na kontenerze.

Ustalono również wytyczne dla magazynowania odpadów niebezpiecznych w postaci ciekłej, sypkiej lub mazistej oraz dla odpadów wykazujących wrażliwość na podwyższona temperaturę, właściwości wybuchowe bądź łatwopalne. Ponadto ustalone zostały przepisy dla magazynowania odpadów medycznych, zakaźnych i powodujących uciążliwości zapachowe.

Dla niektórych odpadów rozporządzenie przewiduje pewne wyjątki w dotrzymaniu obowiązków. Wytwórcy odpadów mają 48 miesięcy na dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów związanych z utwardzeniem podłoża, zabezpieczeniem odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych, uszczelnieniem podłoża i zapewnieniem systemu odprowadzania i oczyszczaniem odcieków. Jeśli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej to w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie te zapisy (np. jeśli podmiot w 2019 r. uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów obowiązujące przez 10 kolejnych lat, w którym określono wytyczne dotyczące magazynowania odpadów to znaczy, że do 2029 r. nie będą go obowiązywać żadne zapisy rozporządzenia).

Mogą Cię zainteresować