Sprawozdawczość środowiskowa

Share
Sprawozdawczość środowiskowa Ekostep
Dla podmiotów korzystających ze środowiska pierwszy kwartał każdego roku wiąże się ze sprawozdawczością środowiskową. Należy rozliczyć się m.in. z emisji zanieczyszczeń do powietrza, z ilości wytworzonych odpadów, masy wprowadzonych na rynek opakowań czy sprawdzić dotrzymanie standardów emisyjnych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe obowiązki sprawozdawcze wraz z terminami przekazania sprawozdań do odpowiednich organów:

Kiedy
złożyć:

Gdzie
złożyć:

Rodzaj
sprawozdania

Kogo
dotyczy

LUTY

Ostatni dzień lutego
KOBiZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Raport o wielkości emisji do powietrza
Dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, które wiąże się z emisjami do powietrza
*Ostatni dzień lutego
*Urząd Marszałkowski
*Roczna opłata BDO
*Dotyczy m.in. podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory itp.

MARZEC

15 marca
BDO
Roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami
Dotyczy podmiotów wytwarzających, przetwarzających i zbierających odpady
15 marca
BDO
Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
Dotyczy m.in. podmiotów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz produkty (oleje, opony, akumulatory itp.)
31 marca
Marszałek Województwa
Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
Dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, które wiąże się z emisjami do powietrza
31 marca
System PRTR
Sprawozdanie składane do WIOŚ przez system PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu zanieczyszczeń)
Dotyczy podmiotów eksploatujących instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego

--

Koniec roku
Marszałek Województwa
Rozliczenie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
Dotyczy podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach i we własnym zakresie wywiązują się z obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu
2 miesiące od zakończenia roku objętego bilansem
Organ właściwy do wydania pozwolenia na emisję
Sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych. Sprawozdanie należy przedłożyć do organu wyłącznie, jeśli standardy nie zostały dotrzymane
Dotyczy podmiotów eksploatujących instalacje podlegające pod standardy emisyjne

Mogą Cię zainteresować

Magazynowanie Odpadów Ekostep

Magazynowanie odpadów

Produkty jednorazowego użytku Ekostep

Produkty jednorazowego użytku

Postępowanie kompensacyjne

Postępowanie kompensacyjne